TIP: Bescherm jezelf & noteer de opschortende voorwaarde in uw bod of de verkoopsovereenkomst!


Als je dat inlast uw bod of verkoopsovereenkomst dan zeg je dat je gaat kopen, maar enkel en alleen als je een lening bekomt. Als je geen lening kan krijgen dan wordt de koop ongedaan gemaakt.

Maar dan moet je dit wel tijdig (binnen de vooropgestelde periode) per aangetekende brief laten weten aan de verkoper of vastgoedmakelaar. Zo ben je beschermd, wordt de koop stopgezet en moet je geen boete betalen.


Doe je dit niet en je kan geen lening krijgen, dan moet je een boete betalen van 10% van de koopsom. Dat is een grote som geld, dus beter vermijden!


Deze opschortende voorwaarde is niet verplicht, maar het beschermt jezelf!


        

         

”Bescherm jezelf” Sociaal huisvestingsmaatschappij

“Onderhavige overeenkomst is verder gesloten en aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat de kopende partij een hypothecaire lening bekomt bij het Vlaams Woningfonds, Ieperlaan 41 te Brussel.

De kopende partij stelt binnen de 2 maanden de verkoper(s) op de hoogte van de principiële goedkeuring of afwijzing van deze lening.

Is voormelde voorwaarden binnen voorvermelde termijn niet vervuld en kan de kopende partij geen VWF-lening bekomen, dan wordt onderhavige overeenkomst als niet bestaande beschouwd en is er geen schadevergoeding eisbaar uit hoofde van één der contracterende partijen.”